Çështjet me rëndësi Të gjitha çështjet

67%
33%

Narkotikët

Parashikon të drejtën për të caktuar me ligj sasinë e lëndëve narkotike që konsiderohen për përdorim vetjak si dhe përcakton rregulla mbi transportin dhe shitjen e lëndëve narkotike, trafikimin ndërkombëtar të tyre dhe tregtimin e farërave dhe kultivimin e lëndëve narkotike
78%
22%

Gjykatat

Në ndryshim nga sistemi aktual, ku kërkesa për ndihmë juridike dytësore duhet të paraqitet pranë Komisionit të Shtetëror të Ndihmës Juridike, projektligji ka parashikuar që kërkesat nga kërkuesit për ndihmë juridike falas për ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore shqyrtohen nga Gjykata. Me pranimin e kërkesës, Gjykata vë në dispozicion të Drejtorisë së Ndihmës juridike, pranë Ministrisë së Drejtësisë një kopje të vendimit të saj, me qëllim zbatimin e vendimit së bashku me Dhomën Kombëtare të Avokatisë.
75%
25%

Keqtrajtimi i kafshëve

Ndryshimet e propozuara të Kodit Penal parashikojnë si vepër penale braktisje, plagosjen, konkurset e paligjshme si dhe kryerjen e eksperimenteve të jashtëligjshme me kafshët
60%
40%

Ndërmjetësimi i detyrueshëm

Vendosja e procedurës së ndërmjetësimit si kusht përpara se palët të kenë të drejtë për t’iu drejtuar gjykatës

Deputetët më aktiv
Blendi Klosi
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 3
Numri i përgjigjeve: 0
Ermonela Valikaj (Felaj)
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Adnor Shameti
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Ilir Beqaj
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Deputetët më inaktiv
Blendi Klosi
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 3
Numri i përgjigjeve: 0
Ermonela Valikaj (Felaj)
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Adnor Shameti
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Ilir Beqaj
Partia: PS - Partia Socialiste
0%
NUmri i pyetjeve: 1
Numri i përgjigjeve: 0
Projektligjet më aktive
Projektligjet e tjera që janë në procedurë miratimi